Giá trị sổ sách (BVPS)

0
14048

Giá trị sổ sách là gì?

Giá trị sổ sách (BVPS) là tên viết tắt của từ (Book Value Per Share). Giá trị sổ sách theo nghĩa đen có nghĩa là giá trị của một doanh nghiệp theo sổ sách kế toán được phản ánh thông qua báo cáo tài chính . Về mặt lý thuyết, giá trị sổ sách thể hiện tổng số tiền thu được nếu toàn bộ tài sản của một công ty được thanh lý sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả. Đây là số tiền mà các chủ nợ và cổ đông của công ty có thể mong đợi nhận được trong trường hợp công ty bị giải thể, phá sản…

Như vậy thì giá trị sổ sách của một công ty được tính bằng công thức sau:

Giá trị sổ sách = Tổng tài sản – Tổng nợ phải trả

Ví dụ: Một công ty ABC có tổng tài sản là 100 tỷ đồng và tổng nợ phải trả là 80 tỷ đồng, thì giá trị sổ sách của công ty là 20 tỷ đồng. Theo nghĩa rộng, điều này có nghĩa là nếu công ty bán hết tài sản của mình và trả hết nợ, giá trị vốn chủ sở hữu hoặc giá trị ròng của doanh nghiệp sẽ là 20 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản bao gồm tất cả các loại tài sản, như tiền mặt và đầu tư ngắn hạn, tổng tài khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản ròng, nhà máy và thiết bị, đầu tư và ứng trước, tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Tổng nợ phải trả bao gồm các khoản nợ như nợ ngắn hạn và dài hạn, và thuế hoãn lại.

Đọc thêm  Hệ số Beta

Khi giá trị sổ sách được chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành , chúng ta sẽ nhận được giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS). Trong ví dụ trên nếu công ty ABC có số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 10 triệu CP thì BVPS của ABC là 20 tỷ/10tr = 2000 đồng.

BVPS có thể được sử dụng để so sánh với thị giá của cổ phiếu trên thị trường. BVPS là yếu tố quan trọng cấu thành nên chỉ số P/B, được dùng để so sánh giá cổ phiếu trên thị trường với giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

Hạn chế của giá trị sổ sách

  • Một trong những vấn đề chính với giá trị sổ sách là con số được báo cáo hàng quý hoặc hàng năm. Chỉ sau khi công ty cổ phần phát hành báo cáo tài chính thì nhà đầu tư mới biết giá trị sổ sách của công ty đã thay đổi như thế nào qua các quý, năm.
  • Giá trị sổ sách (BVPS) là một mục kế toán và có thể điều chỉnh (ví dụ: khấu hao) có thể không dễ hiểu và đánh giá. Nếu công ty đã khấu hao tài sản của mình, người ta có thể cần kiểm tra vài năm báo cáo tài chính để hiểu tác động của nó. Ngoài ra, do các quy tắc thực hành kế toán liên quan đến khấu hao, một công ty có thể bị buộc phải báo cáo giá trị cao hơn của thiết bị mặc dù giá trị của nó có thể đã giảm.
  • Trong thời đại công nghệ phát triển chóng mặt như hiện nay, các máy móc thiết bị có tuổi thọ công nghệ ngày càng giảm vì tiến bộ công nghệ sẽ làm cho máy móc thiết bị lỗi thời nhanh. Mặc dù trên sổ sách giá trị của nó còn cao song trên thực tế có thể máy móc thiết bị đó tại thời điểm hiện tại không còn giá trị nhiều.
Đọc thêm  Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)
  • Giá trị sổ sách (BVPS) cũng có thể không xem xét tác động thực tế của việc doanh nghiệp sử dụng máy móc, trang thiết bị làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nào đó.

Chungkhoanviet.net